Zasady psychoterapii

 

 1. W gabinecie przyjmowane są osoby przychodzące z własnej inicjatywy oraz skierowane przez lekarzy i innych specjalistów.
 2. Sesja trwa 50 lub 75 minut, w zależności od częstotliwości spotkań.
 3. W przypadku spóźnienia pacjenta, sesja nie jest przedłużana, płaci się za całą sesję.
 4. Jeżeli pacjent odwoła pierwszą lub kolejną z umówionych sesji później niż 24 godziny przed spotkaniem, jest on zobowiązany do uiszczenia opłaty za terapię. W czasie odwołanej sesji można rozmawiać z terapeutą telefonicznie.
 5. Sesje odbywają się zwykle raz w tygodniu, chyba, że terapeuta uzna, że potrzebna jest inna częstość.
 6. Psychoterapeuta uprzedza pacjenta o planowanych przerwach w terapii. Podczas przerw pacjent może, skorzystać ze spotkań z innym terapeutą wskazanym przez terapeutę prowadzącego.
 7. W okresie psychoterapii nie można pozostawać w psychoterapii u innego terapeuty, chyba, że terapeuta prowadzący zdecyduje inaczej.
 8. Czas trwania terapii lub cyklu konsultacji jest uzgadniany indywidualnie z terapeutą.
 9. Psychoterapeuta jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji pochodzących z terapii, a także samego faktu korzystania przez pacjenta z terapii, wobec osób trzecich, np. rodziny. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub osób trzecich, albo sytuacje określone prawem. Współpracując z innymi specjalistami leczącymi pacjenta, np. psychiatrą, udostępnione mogą być, za wiedzą pacjenta, tylko niezbędne informacje.
 10. Terapeuta jest zobowiązany do superwizowania swojej pracy. Dla celów superwizji oraz procesu certyfikacji musi nagrywać sesje. Służy to ulepszaniu jego usług i lepszej opiece nad pacjentami. Omawiając swoją pracę z innymi terapeutami zawsze dba o anonimowość pacjentów. Nagrania te są przedstawiane wyłącznie uczestnikom superwizji, którzy też są zobowiązani do przestrzegania poufności. Pacjentów prosimy o pisemne wyrażenie zgody na nagranie.
 11. Aby terapeuta mógł skutecznie pomagać, pacjent musi informować go na bieżąco o swoich przeżyciach i znaczących faktach ze swojego życia.
 12. O wykształcenie, wyszkolenie zawodowe, przynależność do organizacji zawodowych, superwizję, staż pracy, doświadczenie zawodowe, swoją diagnozę i prognozę, metody terapeutyczne i sposób prowadzenie terapii – mogą Państwo pytać swojego terapeutę. Terapia jest prowadzona zgodnie z kodeksem etycznym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej oraz European Association for Psychotherapy.