ZASADY PSYCHOTERAPII

1. W gabinecie przyjmowane są osoby przychodzące z własnej inicjatywy oraz skierowane przez lekarzy i innych specjalistów.

2. Sesja trwa 50 minut.

3. W przypadku spóźnienia pacjenta, sesja nie jest przedłużana, płaci się za całą sesję.

4. Jeżeli pacjent odwoła pierwszą lub kolejną z umówionych sesji później niż 24 godziny przed spotkaniem, jest on zobowiązany do uiszczenia opłaty za terapię. W czasie odwołanej sesji można rozmawiać z terapeutą telefonicznie.

5. Sesje odbywają się zwykle raz w tygodniu, chyba, że terapeuta uzna, że potrzebna jest inna częstość.

6. Psychoterapeuta uprzedza pacjenta o planowanych przerwach w terapii. Podczas przerw pacjent może, skorzystać ze spotkań z innym terapeutą wskazanym przez terapeutę prowadzącego.

7. W okresie psychoterapii nie można pozostawać w psychoterapii u innego terapeuty, chyba, że terapeuta prowadzący zdecyduje inaczej.

8. Czas trwania terapii lub cyklu konsultacji jest uzgadniany indywidualnie z terapeutą.

9. Psychoterapeuta jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji pochodzących z terapii, a także samego faktu korzystania przez pacjenta z terapii, wobec osób trzecich, np. rodziny. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub osób trzecich, albo sytuacje określone prawem. Współpracując z innymi specjalistami leczącymi pacjenta, np. psychiatrą, udostępnione mogą być, za wiedzą pacjenta, tylko niezbędne informacje.

10. Terapeuta jest zobowiązany do superwizowania swojej pracy. Służy to ulepszaniu jego usług i lepszej opiece nad pacjentami. Omawiając ją z innymi terapeutami zawsze dba o anonimowość pacjentów.

11. Aby terapeuta mógł skutecznie pomagać, pacjent musi informować go na bieżąco o swoich przeżyciach i znaczących faktach ze swojego życia.

12. O wykształcenie, wyszkolenie zawodowe, przynależność do organizacji zawodowych, superwizję, staż pracy, doświadczenie zawodowe, swoją diagnozę i prognozę, metody terapeutyczne i sposób prowadzenie terapii – mogą Państwo pytać swojego terapeutę.

ZAMKNIJ